O carte despre Mircești și Alecsandri

 

Știm, desigur, că nu există studiu, prefață, istorie literară și monografie de autor în care numele lui Alecsandri - supranumit „bardul de la Mircești” - să nu fie asociat cu cel al celebrei localități din Valea Siretului. Faptul ne apare justificat în întregime, dacă ținem seama de cîteva coordonate biografice importante (copilărie, casa devenită muzeu, etapa creațiilor reprezentative și pelerinajul unor personalități de marcă, românești și străine). Acestora li se adaugă ultimii ani de viață, corespondența, implicarea în viața politică și social-culturală a timpului, cu ample rezonanțe în contemporaneitate, dar și după trecerea în „lumea umbrelor”. Dacă avem în vedere și atestarea istorică timpurie a unor așezări (începînd cu 1455), ca și simbioza îndelungată dintre ortodocșii majoritari și populația de rit catolic, înțelegem mai bine vechimea, originalitatea și importanța comunei Mircești pe plan istoric, social-cultural, economic și religios, ceea ce justifică integral o monografie complexă dedicată celebrei comune din județul Iași.

Spre bucuria specialiștilor, a localnicilor din zonă și a tineretului studios, o asemenea contribuție științifică de importanță majoră a văzut lumina tiparului recent la Editura „Spiru Haret” din Iași. Autorii ei (fiică și tată) sînt Laura Bejenaru (profesoară de română) și Eugen Gh. Bejenaru (profesor de istorie). Asta și explică perspectiva interdisciplinară, metoda de analiză a materialului faptic și rezultatele pe deplin convingătoare, autorii realizînd o cercetare amplă, diversă, actuală și valoroasă, depășind multe alte lucrări de acest gen, apărute în timp pe linia inițiativei lui Dimitrie Gusti. Faptul este reliefat nu numai de fondul și forma științifică a lucrării, ci și de ideile și explicațiile originale, de punctele de vedere noi, de punerea în valoare a unui bogat și variat material documentar (acte din arhive, registre, tabele, procese verbale, scrisori, fotografii și facsimile), analizat cu competență și obiectivitate, în spiritul adevărului științific.

Rigoarea științifică, bogăția informației și probitatea argumentării reprezintă constantele celor 322 de pagini ale acestei originale și valoroase lucrări, prin metodă, analiză și perspectivă pe plan științific. Ne-o demonstrează elocvent și cele opt capitole (însoțite de note și ilustrații) care investighează coordonatele esențiale, pe plan temporal și spațial, ale evoluției localității Mircești, ultimul (cu patru secțiuni) fiind rezervat lui Vasile Alecsandri, cu trimiteri la acte de familie, corespondență și reproduceri din presa vremii. Pe această linie, autorii au în vedere reperele de prim ordin din „biografia” diacronică a localității: pagini de istorie, căile de comunicații și de transport, organizarea administrativ-teritorială, reformele agrare, populația, biserica, școala, Mircești - reper spiritual (p. 201-263). În fiecare dintre secțiuni, autorii coroborează date, surse și fapte din domeniul istoric, geografic, demografic, social, lingvistic, religios și etnografic, utilizîndu-se și tradiția locală din zona respectivă.

Spiritul de sinteză, echilibrul dintre părți, rigoarea filologică, precizia și claritatea expunerii fac ca lucrarea să fie accesibilă și valoroasă în întregul ei, ea avînd atributele unei contribuții notabile, pe plan istoric, sociologic și cultural. În consecință, interesul pentru o asemenea temeinică cercetare depășește, cu siguranță, cercul specialiștilor interesați. Mircești - pagini de istorie de Laura și Eugen Bejenaru rămîne o lucrare de referință, ca model monografic de cercetare pluridisciplinară.

Ilie DAN