Facultatea de BIOLOGIE 

trecut, prezent, viitor

 

Facultatea de BIOLOGIE din Iași, forum al devenirii specialiștilor pentru învățămînt și cercetarea științifică, își împletește istoria cu cea a universității de care aparține, fiind înființată odată cu aceasta, în anul 1860.

Factor activ al formării valorilor autentice de cultură și civilizație românească, epicentru al promovării academismului pe meleagurile moldovene, facultatea a funcționat, inițial, ca secție a Facultății de Științe (care avea în componență Fizica, Matematica și Științele Naturale). Mult mai tîrziu, mai precis în 1948, secția de Științe Naturale devine facultatea de Științe Naturale, cu catedrele de Botanică, Zoologie, Fiziologie vegetală, Fiziologie animală și Geologie. Prin laboratoarele și amfiteatrele facultății s-au perindat, în timp, pașii multor generații de studenți care au audiat, cu admirație și încîntare, personalități ilustre ale culturii românești, valori autentice ale științei și culturii mondiale.

Mai tîrziu, în 1959, printr-o fuziune organică, motivată la acea dată, a colectivelor de cadre didactice angrenate în predarea Științelor biologice, cu cele avînd ca preocupare predarea Științelor geografice, a luat ființă Facultatea de Științe Naturale-Geografie, care, în 1963, a devenit Facultate de Biologie-Geografie. Facultatea a funcționat în această structură și sub acest nume pînă în 1977, cînd, drept urmare a dezvoltării preocupărilor de Geologie, a devenit Facultate de Biologie-Geografie-Geologie. Este titulatura sub care a funcționat pînă în 1990 cînd facultatea s-a scindat, în facultățile de BIOLOGIE și de GEOGRAFIE-GEOLOGIE. A urmat o dezvoltare continuă a acestui străvechi lăcaș de știință și cultură, la ora actuală funcționînd cu patru catedre: Biologie vegetală, Biologie animală, Biochimie-Genetică-Microbiologie și Morfologie și fiziologie animală.

În cadrul facultății, la această dată, sînt asigurate specializări, cu durata de studii de 4 (patru) ani (8 semestre) în biologie, biochimie, ecologie și protecția mediului, biologie-geografie, secții pentru care viitorii studenți optează încă de la admitere. Finalizarea celor 4 (patru) ani de studiu nu înseamnă și sfîrșitul formării profesionale, întrucît cei mai merituoși și mai motivați studenți au posibilitatea să urmeze masteratul, în domeniile: Genetică moleculară, Biotehnologii microbiene și celulare, Bioprocedee în domeniul agro-alimentar (modul româno-francez), Protecția plantelor și Conservarea bunurilor de patrimoniu, a căror durată este de 2(doi) ani (4 semestre). Studiile de 4 (patru ani) se încheie cu susținerea examenului și a tezei de licență, cele de master finalizîndu-se cu susținerea tezei de dizertație.

Absolvenții facultății, cu predilecție cei ai masterului, pot urma specializarea (perfecționarea) prin doctorat (cu frecvență, extins pe patru ani, sau fără frecvență, cu durata de șase ani), în domeniile: Botanică, Zoologie, Ecologie și protecția mediului, Anatomie animală comparată, Fiziologie animală, Microbiologie generală și imunologie, Biochimie, Genetică.

Pe de altă parte, facultatea asigură studii postuniversitare de specializare în biologie, cu durata de 2 (doi) ani, cursuri de zi.

Unul dintre argumentele majore pentru departajarea facultății ieșene de celelalte facultăți de profil din țară, îl constituie patrimoniul destinat uzului didactic și de cercetare, de excepție, pe care îl posedăm - Stațiunea de cercetări marine „Ioan Borcea”, de la Agigea (județul Constanța), Stațiunea de cercetări acvatice „Petre Jitariu”, de la Potoci (județul Neamț), Stațiunea de ecologie și acvacultură din Piatra Neamț și Stațiunea de cercetări piscicole de la Horpaz (județul Iași). Concomitent, facultatea dispune de un Muzeu de Științele Naturii și de o Grădină Botanică, în orașul Iași. Toate acestea conferă studenților, cercetătorilor și cadrelor didactice condiții ideale pentru efectuarea practicii de specialitate, tezelor de licență, dizertațiilor și tezelor de doctorat, a unor tematici de cercetare complexe, interdisciplinare. Tot la aceste avanposturi ale Almei Mater vin și se perfecționează sau își efectuiază practica, studenți de la alte universități din țară sau din străinătate. Pe parcursul mai multor ani, la Potoci s-au derulat programe comune, de practică și cercetare științifică, cu studenți sau/și cadre didactice de la universități de prestigiu din străinătate (Universitatea Albert Ludwigs din Freiburg, Germania, Universitatea V din Paris), iar la Agigea s-a derulat un program complex de cercetare în colaborare cu specialiști din Anglia. Acum studenții noștri sînt antrenați în schimburi intense cu universități din străinătate, prin intermediul programelor de tip Socrates, Leonardo etc.

De altfel, între coordonatele de viitor ale dezvoltării facultății, cercetării științifice i se atribuie un rol esențial, fiind considerată singura sursă reală de asigurare a unei finanțări corespunzătoare, necesară dotării la standarde europene, condiție sine qua non a integrării noastre și a obținerii de credite transferabile pentru studenții fascinați de studiul tainelor vieții.

Un alt deziderat al actualei conduceri a facultății, pe lîngă cel al extinderii și modernizării bazei materiale, îl constituie modernizarea și diversificarea proceselor instructiv-educative, prin introducerea sistemului modular, restructurarea și modernizarea cursurilor și lucrărilor de laborator, inițierea și extinderea IDD (învățămînt deschis la distanță). Va fi o șansă, reală, pentru mii de tineri, din România și din afara granițelor, de a urma cursurile acestei facultăți, de a se instrui și a absolvi facultatea. Ne vom adresa, cu predilecție, tinerilor cu probleme materiale, românilor din Ukraina, Moldova, Grecia, Albania, Bulgaria și Ungaria care, în alte condiții, nu au șansa de a urma o facultate în România.

Facultatea noastră asigură și promovează diseminarea rezultatelor cercetărilor proprii, prin cele trei fascicule ale Analelor Științifice ale Universității „Al.I.Cuza” și anume: Biologie vegetală, Bilogie animală, Genetică și Biologie moleculară. La această ultimă fasciculă, din colegiul de redacție fac parte personalități marcante ale biologiei din Germania, Italia și, bineînțeles, din Iași. Concomitent, în revistele noastre, alături de specialiștii din țară publică lucrări științifice, articole de sinteza sau recenzii la tratate de mare valoare, specialiști din afara granițelor (Germania, Spania, Grecia, Canada etc.).

Admiterea, pentru cei ce doresc să acceadă în amfiteatrele și laboratoarele facultății, în sistem bugetar sau în sistem cu plată (300 Euro per an), are loc în vară, imediat după finalizarea bacalaureatului și constă, deocamdată, din concurs de dosare - se iau în calcul media de la bacalaureat, media multianuală (la toate materiile) și media obținută la obiectele de profil (biologie), pe parcursul celor 4 (patru) ani de liceu. Elevii care au participat la olimpiadele de biologie, naționale sau internaționale și au obținut un premiu (I, II sau III) au acces, cu prioritate, între studenții facultății.

Sînt auspicii, credem noi, sub care facultatea își menține atractivitatea.

 

Decan

Profesor dr. Ion I. Bâra

         Departamentul de Genetică